ثوابِ نوشتن صلوات

رسول خدا (ص) می فرمایند :هرکس در کتابی یا نوشته ای بر من صلوات بنویسد ،تـا زمـانی که نـام مـن در آن کتـاب هـست فرشتگان پیـوسته برای او از درگاه حـق طلـب آمـرزش میـکنند.

بحارانوار-ج91-ص71

     

محاسبه ثواب صلوات ...

رسول خدا (ص) فرمودند :در معراج ملکی را دیدم که هزار هزار دست دارد (یک میلیون) وهر دستی هزار هزار انگشت دارد وهر انگشت هزار هزار بند دارد .

آن ملک گفت:من حساب دانه های قطرات باران را میدانمکه چند تا در صحرا و چند تا در دریا میبارد .تعداد قطرات باران را از ابتدای خلقت تا حال را میدانم ،ولی حسابی است که من از محاسبه آن عاجزم .

رسول خدا فرمود : چیست ؟عرض کرد : هرگاه اجتماعی از امت تو با هم باشند و با هم صلوات بفرستند ،من از محاسبه ثواب صلوات عاجزم .

مستدرک الوسائل - جلد 5 - صفحه 355

/ 0 نظر / 27 بازدید